Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ ba, 13/04/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Dữ liệu đang được cập nhật

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
9233

Online 1

Hôm nay 36

Hôm qua 81

Hướng dẫn pháp luật

Thứ hai, 05/10/2020 72 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”; Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; Kế hoạch số 4238/KH-BTP ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên. Ngày 01/9/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BTP ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên.

Quyết định 1852/QĐ-BTP

Tài liệu hòa giải

https://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/tuy%E1%BB%81n_truy%E1%BB%81n_ph%E1%BB%95_bi%C3%AAn_ph%C3%A1p_lu%E1%BA%ADt%2C_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n_qppl_/T%C3%A0i_li%E1%BB%87u_H%C3%B2a_gi%E1%BA%A3i_%E1%BB%9F_c%C6%A1_s%E1%BB%9F.pdf