Đăng nhập
Thường trực HĐND Thành phố Tam Điệp, nhiệm kỳ 2015 – 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ công tác

01

Nguyễn Trung Phong

20/01/1961

Tân Thành -TP. Ninh Bình -  Ninh Bình

Chủ tịch HĐND thành phố

02

Phạm Văn Sinh

04/12/1959

Yên Từ - Yên Mô – Ninh Bình

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 03  Đinh Văn Thanh

01/8/1976

Khánh Ninh - Yên Khánh - Ninh Bình  

 Phó Chủ tịch HĐND thành phố