Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ năm, 13/05/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Dữ liệu đang được cập nhật

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
11747

Online 1

Hôm nay 19

Hôm qua 74

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh

 

1.   Các đồng chí lãnh đạo: 

*Ban giám đốc (Gồm Giám đốc và Phó Giám đốc)  

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Đặng Thị Hường

Phó Giám đốc

2

Ninh Đức Thu

Phó Giám đốc

3

Vũ Thị Hải Vân

Phó Giám đốc

4

Mai Đình Hùng

Phó Giám đốc
 

2.   Cơ cấu tổ chức: 

*Các tổ nghiệp vụ

- Tổ Hành chính – Tổng hợp

- Tổ Tuyên truyền lưu động

- Tổ Văn hóa – Văn nghệ

- Tổ Thể dục thể thao

- Tổ Bảo tàng

- Đài Truyền thanh

3.   Chức năng

Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt đông tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công:đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn

- Tham gia các hoạt động Văn hóa Thông tin Thể dục thể thao cấp tỉnh theo kế hoạch của UBND thành phố.

4.   Nhiệm vụ

- Căn cứ theo chương trình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương, kế hoạch công tác của chuyên ngành, phong trào văn hóa thông tin thể thao, xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm và tổ chức triển khai thực hiện khi được UBND thành phố phê duyệt

- Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh và địa phương theo kế hoạch UBND thành phố phê duyệt

- Điều hành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim thông tin lưu động, vui chơi giải trí… mở các lớp năng khiếu về thể dục thể thao, nghệ thuật, kỹ năng ngành nghề và các hoạt động khác phù hợp với khả năng nhiệm vụ quyền hạn được giao

- Tổ chức liên hoan Hội thi, Hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác VHTT ở các xã, phường theo kế hoạch UBND thành phố phê duyệt

- Tổ chức các hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian và hiện đại mang tính lưu truyền và phổ cập, tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ TDTT cơ sở theo kế hoạch của ngành đã được UBND thành phố phê duyệt

- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp

- Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với các cấp các ngành liên quan về công tác theo quy định của pháp luật

- Quản lý cán bộ viên chức, nhân viên, hợp đồng lao động và tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành ủy, UBND thành phố giao.

5.Đài truyền thanh

1.Vị trí chức năng, nhiệm vụ

Đài Truyền thanh - Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện) là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định của pháp luật.