Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ ba, 13/04/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Hệ thống văn bản
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tai-hn-giao-ban-cong-tac-quy-i-nam-2021
bao-cao-tinh-hinh-covid-19-ngay-542021
kh-53-trien-khai-thuc-hien-nd-so-136-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-1-so-dieu-ve-thi-hanh-luat-pccc
kh-51-trien-khai-thuc-hien-nd-so-133-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-thanh-nien
v-vv-phoi-hop-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-kham-benh-cap-thuoc-mien-phi-nam-2021
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-atvsld-nam-2021
day-manh-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen
vv-chap-thuan-treo-bang-ron-tuyen-truyen-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2021
bao-cao-tinh-hinh-covid-19-ngay-1732021
kh-44-to-chuc-thuc-hien-cong-uoc-asean-ve-phong-chong-buon-ban-nguoi
kh-43-to-chuc-cac-hoat-dong-va-phat-dong-phong-trao-thi-dua-ky-niem-60-nam-ngay-canh-sat-pccc
kh-42-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-1-so-dieu-cua-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-tren-dia-ban-tp-tam-diep
bao-cao-tinh-hinh-covid-19-ngay-1632021
ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-pl-ve-bau-cu-phuc-vu-cuoc-bau-cu-dbqh-khoa-xv-va-dbhdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
cv-trien-khai-ke-khai-tai-san
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-don-vi-so-9
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-don-vi-so-8
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-don-vi-so-7
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-don-vi-so-6
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-don-vi-so-5
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-don-vi-so-4
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-don-vi-so-3
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-don-vi-so-2
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-don-vi-so-1
bai-tuyen-truyen-du-an-cao-toc-phuong-tan-binh
bai-tuyen-truyen-du-an-cao-toc-xa-quang-son
tang-cuong-tuyen-truyen-phoi-hop-phuc-vu-cong-tac-cap-the-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-dien-tu
cv-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2021
kh-hoi-thi-xe-tuyen-truyen-co-dong-chao-mung-bau-cu
bai-tuyen-truyen-thang-032021
cv-vv-phoi-hop-tuyen-truyen-van-dong-hien-mau-tinh-nguyen-dac-biet-nam-2021
ke-hoach-va-the-le-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-ninh-binh-nam-2021
bao-cao-tinh-hinh-covid-19-ngay-03032021
ke-hoach-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-nam-2021-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
qd-419-vv-kien-toan-bcd-phong-chong-te-nan-xa-hoi-va-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-tp-tam-diep
kh-59-thuc-hien-phong-trao-phong-chong-ma-tuy
bao-cao-tinh-hinh-dich-covid-19-ngay-26022021
kh-so-28-trien-khai-thuc-hien-qd-so-1472-qd-ttg-tiep-tuc-tang-cuong-hieu-luc-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-phong-chong-xam-hai-tre-em
kh-to-chuc-cuoc-thi-sang-tac-tranh-co-dong-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-nguoi-dep-hoa-lu-nam-2021
the-le-cuoc-thi-nguoi-dep-hoa-lu-nam-2021
kh-47-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-va-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-koa-xv
qd-11-cong-nhan-xa-phuong-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2020
thong-bao-ve-viec-nop-ho-so-ung-cu-dai-bieu-hdnd-thanh-pho-nhiem-ky-2021-2026
ke-hoach-phong-chong-dich-benh-o-nguoi-tptd-nam-2021
vv-tam-dung-cac-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-van-hoa-the-thao-de-phong-chong-dich-covid-19
kh-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-cong-tac-bau-cu-quoc-hoi-khoa-xv-va-bau-cu-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026pdf
kh-22-tong-ket-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-tham-nhung-den-nam-2020
bc-nhanh-tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19
kh-20-cong-tac-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-nam-2021
kh-21-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-an-ninh-trat-tu-nam-2021
qd-vv-phe-duyet-danh-sach-cong-dan-vao-cach-ly-y-te-tap-trung-dot-1-nam-2021-de-phong-chong-covid-19
bc-bao-cao-tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19
cv-131-vv-khan-truong-tang-cuong-phong-chong-dich-covid-19
vv-khan-truong-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19
kh-07-thuc-hien-nhiem-vu-trong-tam-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-nam-2021
thong-bao-chuc-danh-va-gioi-thieu-chu-ky-cua-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tam-diep
kh-so-17-to-chuc-van-dong-tap-trung-xu-ly-cac-doi-tuong-nguoi-an-xin-nguoi-tam-than-lang-thang-trong-cac-dip-le-tet-su-kien-2021
kh-02-giam-sat-chuyen-de-cua-hdnd-thanh-pho-va-ke-hoach-giam-sat-cua-thuong-truc-hdnd
cv-96-vv-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-dam-bao-cac-dieu-kien-thuoc-linh-vuc-vh-tt-dl-trong-dip-tet-nguyen-dan-tan-suu
KH tuyên truyền tết
kh-tuyen-truyen-tet
kh-tuyen-truyen-va-to-chuc-cac-hoat-dong-mung-dang-mung-xuan-2021
kh-04-thuc-hien-cong-tac-gia-dinh-nam-2021
kh-12-to-chuc-tet-trong-cay-trong-rung-xuan-tan-suu-nam-2021
kh-11-to-chuc-le-don-nhan-tu-van-gioi-thieu-viec-lam-cho-quan-nhan-xuat-ngu-tro-ve-dia-phuong
kh-to-chuc-nam-du-lich-quoc-gia-2021-hoa-lu-ninh-binh
ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-nguoi-dep-hoa-lu-nam-2021
kh-09-to-chuc-ngay-quyen-cua-nguoi-tieu-dung-viet-nam-nam-2021
cvvv-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-su-dung-phao-va-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro
hoi-dong-phpbgdpl-bai-tuyen-truyen
vv-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-01ct-ttg-ve-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-covid-19
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-attp-nam-2021-tptd
kh-04-trien-khai-cong-tac-pho-bien-gdpl-hoa-giai-co-so
kh-03-to-chuc-cho-hoa-xuan-tan-suu-nam-2021
kh-01-to-chuc-1-so-hoat-dong-nhan-dip-tet-nguyen-dan-tan-suu-nam-2021
qd-02-vv-cong-bo-cong-khai-du-toan-nsnn-nam-2021-cua-tp-tam-diep
cv-1552-vv-dam-bao-trat-tu-atgt-trong-dip-tet-duong-lich-tet-nguyen-dan-va-le-hoi-xuan-2021
quyet-dinh-vv-cong-nhan-co-quan-don-vi-doanh-nghiep-dat-chuan-van-hoa-nam-2020
quyet-dinh-cong-nhan-thon-to-dan-pho-van-hoa-cac-phuong-xa-nam-2020
kh-120-tiep-tuc-thuc-hien-du-an-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-khong-co-te-nan-ma-tuy-giai-doan-2021-2025
kh-153-tuyen-truyen-van-dong-to-chuc-hien-mau-tinh-nguyen-tren-dia-ban-tp-nam-2021
cvvv-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-trat-tu-xay-dung-tren-dia-ban-tp
tb-vvnghi-tet-am-lich-va-quoc-khanh-trong-nam-2021
cv-1516-vv-thuc-hien-chi-thi-so-10-cua-thu-tuong-chinh-phu
qd-vv-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2019
tb-14-ket-qua-ky-hop-thu-14-hdnd-thanh-pho-khoa-viii
thong-bao-ket-luan-cua-chu-tich-ubnd-tinh-tai-hoi-nghi-ubnd-tinh-phien-thuong-ky-thang-12
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-truyen-van-dong-to-chuc-hien-mau-tinh-nguyen-tinh-ninh-binh-nam-2021
cac-nghi-quyet-cua-hdnd-thanh-pho-ngay-1718-12-2020
qd-ban-hanh-kh-trien-khai-cong-tac-kiem-soat-tthc-tren-dia-ban-tp-nam-2021pdf
qd-ban-hanh-kh-ra-soat-danh-gia-quy-dinh-tthc-cua-ubnd-tp-va-ubnd-cac-phuong-xa-tren-dia-ban-tp-nam-2021
bc-379-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-muc-tieu-cac-nhiem-vu-chu-yeu-nam-2021
qd-2178-vv-kien-toan-hoi-dong-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-tp-tam-diep
kh-108-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-31-nam-va-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-va-76-nam-qdnd-viet-nam
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-truyen-thong-huong-ung-thang-hanh-dong-quoc-gia-ve-dan-so-va-ngay-dan-so-vn-nam-2020
cv-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-cu-so-gioi-nam-2020
kh-hanh-dong-gd-2020-2025-ve-thuc-hien-chien-luoc-dan-so-vn-den-nam-2030
kl-317-kiem-tra-cong-tac-cchc-xay-dung-chinh-quyen-tai-cac-phong-va-ubnd-cap-xa-thuoc-tp-tam-diep-nam-2020
kh-96-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-co-muc-song-trung-binh-nam-2020-tren-dia-ban-tp-tam-diep
kh-95-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-tren-co-so-gioi-nam-2020
kh-130-trien-khai-thang-hanh-dong-quoc-gia-phong-chong-hivaids-nam-2020
qd-1996-vv-kien-toan-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-gdpl-tp-tam-diep
cv-1274-vv-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-va-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em
tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19
van-dong-ung-ho-mien-trung
cv-2212-pv01-khao-sat-tich-hop-ung-dung-thong-tin-luu-tru-trong-chip-cccd
ve-viec-trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-tren-co-so-gioi-nam-2020
cv-so-1238-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-hoat-dong-cac-nhom-tre-lop-mam-non-doc-lap-tu-thuc
cv-121-vv-huong-ung-thuc-hien-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2020
cv-1221-vv-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-tinh-trang-tre-em-nguoi-khuyet-tat-bi-loi-dung-lang-thang-an-xin
cong-dien-ve-ung-pho-voi-con-bao-so-7
ve-viec-xu-ly-can-bo-cong-chuc-vien-chuc
cong-van-tang-cuong-phong-chong-benh-sot-xuat-huyet
cv-vv-bo-sung-thong-tin-le-phi-giai-quyet-tthc-tren-dia-ban-thanh-pho
cv-1169-vv-tang-cuong-quan-ly-bao-ve-cac-loai-dong-vat-hoang-da-chim-hoang-da
tb-111-vv-to-chuc-ngay-hien-mau-tinh-nguyen-moi-giot-mau-cho-di-mot-cuoc-doi-o-lai-thang-10-2020
Về việc đăng tải thư Trung thu năm 2020
ve-viec-dang-tai-thu-trung-thu-nam-2020
tb-ve-viec-chuyen-dia-diem-hoat-dong-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-thu-tuc-hanh-chinh-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh
cv-1150-vv-day-manh-thong-tin-tuyen-truyen-cong-tac-cchc-phuc-vu-hn-cua-chinh-phu-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nq-30c
qd-1856-vv-kien-toan-ban-atgt-thanh-pho
qd-1857-vv-kien-toan-bcd-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-ntm-tp-tam-diep-giai-doan-2016-2020
kh-80-to-chuc-cac-hoat-dong-tet-trung-thu-nam-2020
kh-78-trien-khai-thuc-hien-qd-so-489-ve-cong-tac-khuyen-hoc-khuyen-tai-tren-dia-ban-tp-tam-diep
tb-32-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tp-tai-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-cong-tac-thang-8-nhiem-cu-cong-tac-thang-9-nam-2020
to-chuc-van-nghe-chao-mung-thanh-cong-dai-hoi-dang-bo-lan-thu-x-nhiem-ky-2020-2025
tong-ket-phong-trao-thi-dua-va-cong-tac-khen-thuong-giai-doan-2015-2020-phuong-huong-nhiem-vu-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-giai-doan-2020-2025
nghi-quyet-so-26nq-cp-ngay-0532020-cua-chinh-phu-ve-chien-luoc-phat-trien-ben-vung-kinh-te-bien-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-73-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-2771947-2772020
su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep-nam-2021
cung-cap-thong-tin-lien-quan-benh-ho-hap-de-phong-chong-dich-covid-19
ke-hoach-tuyen-truyen-thuc-hien-du-an-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-phong-chong-ma-tuy-tai-xa-phuong-thi-tran-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2020
bao-cao-ke-khai-va-tinh-hinh-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-nam-2019
nghi-dinh-so-592019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung
nghi-dinh-so-542019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-karaoke-dich-vu-vu-truong
nghi-dinh-so-482019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-quan-ly-hoat-dong-cua-phuong-tien-phuc-vu-vui-choi-giai-tri-duoi-nuoc
nghi-dinh-so-462019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-the-thao
tuyen-truyen-va-phuc-vu-dai-hoi-dang-bo-thanh-pho-lan-thu-x
cv-989-vv-don-doc-trien-khai-lap-quy-hoach-sdd-thoi-ky-2021-2030-tren-dia-ban-tp-tam-diep
luat-cua-quoc-hoi-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-so-312004qh11-ngay-03-thang-12-nam-2004-ve-viec-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan