Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ bảy, 31/07/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Các Ban xây dựng Đảng và các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

 1. Ban Tổ chức

I. Thông tin liên hệ

- Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Nguyễn Thị Mỹ

UVBTV,

 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Gia Thủy

 Nho Quan

Ninh Bình

30/12/1979

0916.891.279

nguyenmaimy79@gmail.com

2

Phạm Ngọc Lan

TUV,

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Yên Thịnh

Yên Mô

Ninh Bình

23/7/1973

0947.267.373

phamngoclantutd@gmail.com

3

Vũ Hồng Sơn

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Khánh Ninh

 Yên Khánh

Ninh Bình

23/7/1973

0984.284.499

bantochuctamdiep@gmail.com

II. Vị trí, chức năng

Ban Tổ chức Thành ủy đã thực hiện đúng, có hiệu quả chức năng là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị thành phố.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ Nghiên cứu, đề xuất:

- Chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Thành uỷ, ban thường vụ Thành uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của ban thường vụ, Thành uỷ; tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện ban thường vụ, Thành ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố theo phân cấp quản lý.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng đảm bảo kịp thời, đúng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Thành uỷ; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành uỷ; hướng dẫn công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng - đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

3. Thẩm định, thẩm tra: Tham mưu Ban Thường vụ thẩm định các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành uỷ trước khi trình Ban Thường vụ, Thành uỷ; thẩm định và trình thường trực Thành uỷ, Ban thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý; kết nạp đảng viên và công nhận chính thức cho đảng viên dự bị theo quy định.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi đảng.

- Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

4. Nhiệm vụ phối hợp

- Hằng năm Ban tổ chức phối hợp với các Ban xây dựng  đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

- Phối hợp  với các ban xây dưng  đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp thành phố hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

- Phối hợp với Trung tâm Chính trị Thành ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới, đối tượng kết nạp Đảng, đối tượng hoàn thiện kiến thức đề nghị công nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị và các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của các ban, ngành, đoàn thể.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

Tham mưu cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Thành uỷ và Ban thường vụ Thành uỷ về công tác tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Thành uỷ, ban thường vụ Thành uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ thành phố thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban thường vụ, Thành uỷ quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

- Thực hiện tốt công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của Thành ủy.

- Hằng năm tham mưu, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng của Thành uỷ.

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ khác do Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

 1. Ban Tuyên giáo

I. Thông tin liên hệ

1. Địa chỉ Gmail

 tuyengiaotutd@gmail.com

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Mai Lương Tá

TVTU, Trưởng BTG-GĐTTCT Thành uỷ

Yên Mô, NB

18/03/1972

0919.054.168

Maitatutd@gmail.com

2

Đinh Quang Bản

Phó trưởng BTG Thành uỷ

Nho Quan, NB

02/9/1978

0965.821.515

Dinhquangban@gmail.com


II. Chức năng

1. Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Thành uỷ.

III. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá ở địa bàn thành phố; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thành uỷ, Ban Thường vụ về công tác Tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác Tuyên giáo.

2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ trong lĩnh vực Tuyên giáo.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

3. Thẩm định, thẩm tra

Thẩm định, thẩm tra đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ thành phố, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trước khi trình Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy.

4. Phối hợp

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

- Phối hợp với Ban tổ chức Thành uỷ và Trung tâm chính trị Thành ủy xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố.

- Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm chính trị Thành ủy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

 1. Ủy ban kiểm tra

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Quê quán 

SDT 

1

Hoàng Lê Du

Chủ nhiệm

13/8/1965

Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 

0915.953.181

2

Đỗ Anh Tuấn

Phó Chủ nhiệm 

20/10/1980

Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình

 

0989.727.292

3

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Phó Chủ nhiệm

18/02/1977

Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình

 

0858.671.479

 

 1. Ban Dân vận

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Quê quán 

SDT 

1

Đinh Văn Thanh

Trưởng ban

01/8/1976

Khánh Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình

0912.777.928

2

Nguyễn Thị Hải Yến

Phó Trưởng Ban

30/6/1970

Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam

0962.248.670

 

 1. Văn phòng 

I. Thông tin liên hệ

1. Hòm thư

 Vanphongthanhuytamdiep@gmail.com.

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Lâm Quang Linh

Phó chánh Văn phòng phụ trách

Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình

06/01/1986

0935.733.588

Lamquanglinh0601@gmail.com

2

Tạ Văn Chúc

Phó chánh Văn phòng

Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình

25/10/1964

0936.432.686

 

3

Tạ Thị Hương

Phó chánh Văn phòng

Yên Đồng, Yên Mô, Ninh Bình

24/8/1987

0989.704.432

huongsilv@gmail.com

II. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ.

III. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Chương trình công tác của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

- Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Thành uỷ.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Thành uỷ.

- Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Thẩm định, thẩm tra:

- Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ giao trước khi trình Thành uỷ, BanThường vụ Thành uỷ.

4. Phối hợp:

- Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Thành uỷ.

- Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ.

- Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thành uỷ; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ.

- Các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

- Là đầu mối giúp Thường trực Thành uỷ xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ.

Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Thành uỷ; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ thành phố.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ và Thành uỷ; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở thành phố theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở thành phố thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

- Tiếp nhận và xử lý đơn, thư đến Thành uỷ; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Thành uỷ giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

- Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

- Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Thành uỷ và của Văn phòng Thành uỷ; giúp Thường trực Thành uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

- Là chủ sở hữu tài sản của Thành uỷ theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Thành uỷ. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ theo phân công, phân cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

 1. Trung tâm chính trị Thành ủy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Quê quán 

SDT 

1

Mai Lương Tá

Giám Đốc 

18/03/1972

Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình

0919.054.168

2

Đinh Thị Duyên

Phó Giám Đốc

07/05/1975

Mai Sơn, Yên Mô, Ninh Bình

0915.292.418

3

Vũ Thị Quế

Phó Giám Đốc

24/08/73

Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình

0948.539.199

 

CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

 1. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc :

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Quê quán 

SDT 

1

Đinh Văn Thanh

Trưởng ban

01/8/1976

Khánh Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình

0912.777.928

2

Phạm Thành Long

Phó Chủ tịch

 

 

 

3

Nguyễn Thị Thanh Hưng

Phó Chủ tịch

 

 

 

 

 1. Hội Phụ nữ:

I. Thông tin liên hệ

1. Hòm thư công vụ hoặc Gmail

 hoiphunutamdiep@gmail.com

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Tạ Thị Pha

TUV, Chủ tịch Hội LHPN thành phố

Yên Mỹ, Yên Mô

03/08/1973

0912.455.773

phapntd73@gmail.com

2

Vũ Thị Quỳnh

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố

Nghĩa Hưng, Nam Định

19/08/1980

0982.038.067

vuthiquynh0880@gmail.com

3

Đặng Thị Thúy

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố

Khánh Thiện, Yên Khánh

01/05/1981

0947.637.585

dangthuytdnb@gmail.com


II. Vị trí, chức năng

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, có tư cách pháp nhân. Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước

Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trên thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, làm tốt công tác phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể.

 1. Liên đoàn lao động

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Quê quán 

SDT 

1

Đỗ Hoàng Oanh

Chủ tịch

04/07/1976

Thiện Quang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

0987.021.899

2

Đinh Thu Hương

Phó Chủ tịch

07/06/1981

Yên Hòa, Yên Mô,Ninh Bình

090.070.181

3

Nguyễn Thu Hương

Phó Chủ tịch

13/05/1968

Thái Thụy, Thái Bình

0982.557.536

 

 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Quê quán 

SDT 

1

Phạm Hoài Nam

Phó Bí thư

06/11/1989

Hoa lư,Ninh Bình

0917.366.477

2

Nguyễn Đình Công

Phó Bí thư

 

 

0888.268.135

 

 1. Hội Nông dân

I. Thông tin liên hệ

1. Hòm thư công vụ hoặc Gmail

hoinongdantamdiep@gmail.com

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Tạ Thị Thế

Chủ tịch

Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình

20/02/1971

0987.381.176

 

2

Lê Hương Nam

Phó CT

Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình

25/03/1977

0916.250.377

namprofessor@gmail.com

II. Vị trí, chức năng:

Là đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

1. Tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

2. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

3. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

2. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

3. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

4. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

6. Mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác, khai thác nguồn lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

 1. Hội Cựu chiến binh

I. Thông tin liên hệ

1. Hòm thư công vụ hoặc Gmail

 hoiccbtamdiep@gmail.com

2. Danh sách lãnh đạo.

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Đặng Khắc Thịnh

Chủ tịch

Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình

13/12/19751

0388643004

 

2

Hoàng Việt Thắng

Phó CT

Ninh Tiến, Ninh Bình, Ninh Bình

06/01/1960

0912872567

hoangthang0601@gmail.com

3

Vũ Quốc Sử

Phó CT

Yên Thành, yên Mô, Ninh Bình

20/11/1960

0773375139

 

II. Vị trí, chức năng

Là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Tam Điệp và Hội CCB tỉnh Ninh Bình. Có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh, tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh thành phố giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nươc theo quy định.

2. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên, Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh.

3. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các ngành chức năng cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập hợp, động viên Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân, nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cấp ủy và chính quyền cơ sở.

4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và Cựu chiến bin

6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự địa phương cùng cấp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

7. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 

 

 

Dữ liệu đang được cập nhật

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
18202

Online 1

Hôm nay 22

Hôm qua 67