Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ năm, 13/05/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Văn bản chỉ đạo điều hành
kh-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-16-nq-tu-ve-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-do-thi-tren-dia-ban-tp
cong-van-trien-khai-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu
cong-van-trien-khai-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu
cv-huong-dan-quan-ly-cach-ly-nguoi-ve-tu-benh-vien-k-co-so-3
vv-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-duoi-nuoc-xam-hai-tre-em
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-xep-hang-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2020-cua-ubnd-cac-xa-phuong-tren-dia-ban-thanh-pho
cong-van-khan-truong-truy-vet-cac-truong-hop-benh-vien-k-3
vv-tiep-tuc-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19
cvvvthuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-trong-linh-vuc-van-hoa-the-thao-du-lich-cach-hd-tap-trung-dong-nguoi
cong-van-quan-ly-cach-ly-nguoi-da-den-benh-vien-nhiet-doi-trung-uong-co-so-2
cong-van-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-covid-19
qd-cong-bo-dich-benh-dich-ta-lon-chau-phi-tai-xa-yen-son
cong-van-tang-cuong-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19
cong-van-quan-ly-cac-doi-tuong-ve-tu-cac-o-dich-dang-hoat-dong-trong-nuoc
thong-bao-cong-bo-cong-khai-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2021-thanh-pho-tam-diep
phong-chong-dich-benh-covid-19-trong-thoi-gian-to-chuc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026
tiep-tuc-tang-cuong-tuyen-truyen-phoi-hop-phuc-vu-cong-tac-cap-the-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-dien-tu
trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-tro-giup-xa-hoi-va-phuc-hoi-chuc-nang-cho-nguoi-tam-than-tre-em-tu-ky-va-nguoi-roi-nhieu-tam-tri-dua-vao-cong-dong-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep-giai-doan-2021-2030
tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-16h00-ngay-2842021
vv-tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-4-va-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-thang-5-nam-2021
vv-cong-bo-danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-thanh-pho-tam-diep-nhiem-2021-2026-o-09-don-vi-bau-cu
so-ket-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-tp
kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-cho-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-cham-dut-dich-benh-aids-vao-nam-2030-thanh-pho-tam-diep
trien-khai-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-tren-dia-ban-tthanh-pho-nam-2021
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tai-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-quy-i-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-quy-ii-nam-2021
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1332020nd-cp-ngay-09112020-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-hinh-su-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
trien-khai-thi-hanh-luat-thanh-nien
bao-cao-nhanh-tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-18h00-ngay-26022021
trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-thanh-pho-tam-diep-nam-2021
vv-chap-thuan-treo-bang-ron-tuyen-truyen-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2021
vv-phoi-hop-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-kham-benh-cap-thuoc-mien-phi-nam-2021
Phương án PCTT&TKCN 2021
phuong-an-pctttkcn-2021
bao-cao-nhanh-tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-16h00-ngay-1732021
to-chuc-thuc-hien-cong-uoc-asean-ve-phong-chong-buon-ban-nguoi-dac-biet-la-phu-nu-va-tre-em
to-chuc-cac-hoat-dong-va-phat-dong-phong-trao-thi-dua-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-canh-sat-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-04101961-04102021-va-20-nam-ngay-toan-dan-phong-chay-va-chua-chay-04102001-04102021
trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-ve-mot-so-dieu-cua-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
bao-cao-nhanh-tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-16h00-ngay-1632021
tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-ve-bau-cu-phuc-vu-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-09
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-08
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-07
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-06
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-05
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-04
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-03
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-02
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-01
tang-cuong-tuyen-truyen-phoi-hop-phuc-vu-cong-tac-cap-the-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-dien-tu
to-chuc-hoi-thi-xe-tuyen-truyen-co-dong-chao-mung-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
huong-ung-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2021
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tai-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-thang-02-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-thang-3-nam-2021
cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-ninh-binh-nam-2021
to-chuc-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-ninh-binh-nam-2021
bai-tuyen-truyen-thuc-hien-giai-phong-mat-bang-du-an-xay-dung-mot-so-doan-duong-bo-cao-toc-tren-tuyen-bac-nam-phia-dong-giai-doan-2017-2020
bao-cao-nhanh-tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-16h00-ngay-0332021
cong-tac-phong-chong-tham-nhung-nam-2021-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
vv-kien-toan-ban-chi-dao-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-va-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-thanh-pho-tam-diep
thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-ma-tuy-nam-2021
to-chuc-cuoc-thi-nguoi-dep-hoa-lu-nam-2021
trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-1472qd-ttg-ngay-2892020-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-1212020qh14
cuoc-thi-sang-tac-tranh-co-dong-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
to-chuc-cuoc-thi-sang-tac-tranh-co-dong-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
to-chuc-cuoc-thi-nguoi-dep-hoa-lu-nam-2021
tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-ve-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
phong-chong-dich-benh-o-nguoi-thanh-pho-tam-diep-nam-2021
trien-khai-thuc-hien-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
tong-ket-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-tham-nhung-den-nam-2020-va-ke-hoach-thuc-hien-cong-uoc-lien-hop-quoc-ve-chong-tham-nhung-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-tinh-den-16h00-ngay-01022021
tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-16h00-ngay-30012021
thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-an-ninh-trat-tu-nam-2021
cong-tac-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-nam-2021
trien-khai-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19
khan-truong-tang-cuong-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19
tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-20h00-ngay-29012021
thong-bao-gioi-thieu-chuc-danh
to-chuc-van-dong-tap-trung-xu-ly-cac-doi-tuong-nguoi-an-xin-nguoi-tam-than-lang-thang-trong-cac-dip-le-tet-ngay-su-kien-dien-ra-trong-nam-du-lich-quoc-gia-2021-hoa-lu-nb-tren-di-ban-tp
thuc-hien-nhiem-vu-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-nam-2021
giam-sat-chuyen-de-cua-hdnd-thanh-pho-va-ke-hoac-giam-sat-cua-thuong-truc-hdnd-thanh-pho-nam-2021
tuyen-truyen-to-chuc-cac-hoat-dong-van-hoa-va-the-thao-mung-dang-mung-xuan-tan-suu-nam-2021
vv-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-dam-bao-cac-dieu-kien-thuoc-linh-vuc-van-hoa-the-thao-du-lich-trong-dip-tet-nguyen-dan-tan-suu-va-mua-le-hoi-nam-2021
thuc-hien-cong-tac-gia-dinh-nam-2021
to-chuc-tet-trong-cay-trong-rung-xuan-tan-suu-nam-2021
to-chuc-le-don-nhan-tu-van-gioi-thieu-viec-lam-cho-quan-nhan-xuat-ngu-tro-ve-dia-phuong-nam-2021
to-chuc-ngay-quyen-cua-nguoi-tieu-dung-viet-nam-nam-2021-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
to-chuc-nam-du-lich-quoc-gia-hoa-lu-ninh-binh
to-chuc-cuoc-thi-nguoi-dep-hoa-lu-nam-2021
tiep-tuc-thuc-hien-du-an-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-khong-co-te-nan-ma-tuy-giai-doan-2021-2025
vv-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-dip-tet-duong-lich-tet-nguyen-dan-va-le-hoi-xuan-2021
tuyen-truyen-to-chuc-thuc-hien-hien-mau-tinh-nguyen-tren-dia-ban-thanh-pho-nam-2021
ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-muc-tieu-va-cac-nhiem-vu-chu-yeu-nam-2021