Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 03/07/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thông báo
thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-to-chuc-cuoc-thi-nguoi-dep-hoa-lu-lan-thu-iii
tuyen-truyen-phat-trien-kinh-te-so-nen-tang-dia-chi-so-quoc-gia-gan-voi-ban-do-so-va-su-dung-nen-tang-so-quoc-gia-ve-hop-truc-tuyen-tren-he-thong-thong-tin-co-so
vv-khuyen-cao-du-khach-cac-don-vi-to-chuc-lua-chon-cac-san-pham-chuong-trinh-du-lich-cua-cac-co-so-kinh-doanh-du-lich-co-day-du-cac-dieu-kien-hoat-dong-kinh-doanh-theo-quy-dinh-cua-phap-luat
thong-bao-thu-hoi-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-duong-dong-tay-tinh-ninh-binh-giai-doan-i
thong-bao-ve-viec-cong-bo-cong-khai-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2022-thanh-pho-tam-diep
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tai-hoi-nghi-danh-gia-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-02-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-thang-3-nam-2022
thong-bao-hoi-nghi-danh-gia-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-01-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-thang-02-nam-2022
vv-thuc-hien-ket-luan-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-doi-voi-ket-qua-ra-soat-cac-cuoc-thanh-tra-ve-kinh-te-xa-hoi-va-viec-thuc-hien-kien-nghi-cua-kiem-toan-nha-nuoc
thong-bao-danh-gia-cap-do-dich-trong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tai-hoi-nghi-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-trong-thoi-gian-toi
thong-bao-ve-viec-nghi-tet-am-lich-va-quoc-khanh-trong-nam-2022
thong-bao-danh-sach-tap-the-de-nghi-khen-thuong-cap-nha-nuoc-nam-2021
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tai-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2021-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-nam-2022
vv-thong-bao-chuyen-dia-diem-tru-so-tiep-cong-dan-cua-tinh
thong-bao-ket-qua-ky-hop-thu-5-hdnd-thanh-pho-khoa-ix-nhiem-ky-2021-2026
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-tai-hoi-nghi-doi-thoai-voi-thanh-nien-thanh-pho-nam-2021
vv-thong-bao-thong-tin-cac-hoi-cho-dien-ra-trong-thang-12-nam-2021
thong-bao-ket-qua-xep-loai-khu-dan-cu-van-hoa-co-quan-don-vi-doanh-nghiep-dat-chuan-van-hoa-xa-dat-chuan-ntm-van-hoa-nam-2021
thong-bao-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-cac-thanh-vien-ban-bien-tap-to-bien-tap-trang-thong-tin-dien-tu-thanh-pho
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tai-hoi-nghi-giao-ban-truc-tuyen-phien-thuong-ky-thang-11-de-danh-gia-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-10-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-thang-11-nam-2021
nghi-quyet-vv-ban-hanh-quy-che-tiep-cong-dan-cua-tt-hdnd-thanh-pho-dai-bieu-hdnd-tp-khoa-ix-nhiem-ky-2021-2026
quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-thuong-truc-hdnd-va-ubnd-thanh-pho-khoa-ix-nhiem-ky-2021-2026
quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-thuong-truc-hdnd-va-tt-ubmt-to-quoc-vn-thanh-pho-khoa-ix-nhiem-ky-2021-2026
quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-ubnd-va-ubmt-to-quoc-vn-thanh-pho-khoa-ix-nhiem-ky-2021-2026
cv-vv-chuan-bi-cac-dieu-kien-phuc-vu-chien-dich-tiem-vac-xin-phong-chong-covid-19-sputink-v-mui-2
thong-bao-gio-lam-viec-mua-dong
thong-bao-cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-thanh-pho-9-thang-nam-2021
thong-bao-cong-khai-gia-khoi-diem-phuong-thuc-dau-gia-34-lo-dat-o-tai-khu-dan-cu-moi-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep
thong-bao-ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-34-lo-dat-o-tai-khu-dan-cu-moi-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep
vv-day-manh-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-don-nguoi-dan-ninh-binh-bi-anh-huong-do-dich-covid-19-tro-ve-que
thong-bao-ket-luan-tai-phien-giao-ban-lanh-dao-ubnd-thanh-pho-ngay-1592021
thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-to-chuc-cuoc-thi-nguoi-dep-hoa-sang-nam-2022
thong-bao-ket-luancua-dong-chi-chu-tich-ubnd-thanh-pho-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-cap-bach-trong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-thanh-pho
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-thanh-pho-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-cap-bach-trong-cong-tac-phong-chong-dich-coivd-1-tren-dia-ban-thanh-pho
tbkl-hoi-nghi-trien-khai-mot-so-noi-dung-trong-tam-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-trong-tinh-hinh-moi
thong-bao-cong-bo-cong-khai-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2021-thanh-pho-tam-diep
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tai-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-quy-i-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-quy-ii-nam-2021
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tai-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-thang-02-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-thang-3-nam-2021
cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-tinh-ninh-binh-nam-2021
bai-tuyen-truyen-thuc-hien-giai-phong-mat-bang-du-an-xay-dung-mot-so-doan-duong-bo-cao-toc-tren-tuyen-bac-nam-phia-dong-giai-doan-2017-2020
thong-bao-gioi-thieu-chuc-danh