Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ ba, 26/10/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Quyết định
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-chien-dich-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19-tren-dia-ban-thanh-pho-tam-diep
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-va-phan-cong-nhiem-vu-cua-so-chi-huy-phong-chong-dich-covid-19-thanh-pho-tam-diep
qd-vv-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-ubnd-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026
qd-vv-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-bcd-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so
quy-che-hoat-dong-cua-bcd-ra-soat-ho-ngheo-thanh-pho-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-bcd-phong-chong-dich-covid-19-thanh-pho
quyet-dinh-viec-thanh-lap-so-chi-huy-phong-chong-dich-benh-covid-19-thanh-pho-tam-diep
vv-ban-hanh-tai-lieu-huong-dan-cham-soc-nguoi-nhiem-covid-19-tai-nha
quyet-dinh-kien-toan-ban-chi-dao-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-gay-ra-covid-19-thanh-pho-tam-diep
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-xep-hang-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2020-cua-ubnd-cac-xa-phuong-tren-dia-ban-thanh-pho
qd-cong-bo-dich-benh-dich-ta-lon-chau-phi-tai-xa-yen-son
vv-cong-bo-danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-thanh-pho-tam-diep-nhiem-2021-2026-o-09-don-vi-bau-cu
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-09
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-08
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-07
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-06
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-05
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-04
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-03
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-02
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-tam-diep-nhiem-ky-2021-2026-o-don-vi-bau-cu-so-01
vv-kien-toan-ban-chi-dao-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-va-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-thanh-pho-tam-diep
cuoc-thi-sang-tac-tranh-co-dong-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026