Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ ba, 26/10/2021
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Báo cáo
bc-tinh-hinh-ktxh-6-thang-dau-nam-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2021
bao-cao-ket-qua-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-6-thang-dau-nam-2021-va-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-duoc-giao-tai-ke-hoach-so-134kh-ubnd-ngay-23122020-va-ke-hoach-so-38kh-ubnd-ngay-1032021-cua-ubnd-tinh
bctong-ket-cuoc-bau-cu-dai-bieu-qh-va-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-thanh-pho
tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-16h00-ngay-2842021
tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-4-va-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-thang-5-nam-2021
so-ket-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-tren-dia-ban-tp
bao-cao-nhanh-tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-18h00-ngay-26022021
Phương án PCTT&TKCN 2021
phuong-an-pctttkcn-2021
bao-cao-nhanh-tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-16h00-ngay-1732021
bao-cao-nhanh-tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-16h00-ngay-1632021
tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-tinh-den-16h00-ngay-01022021
tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-16h00-ngay-30012021
tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-tinh-den-20h00-ngay-29012021
ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-muc-tieu-va-cac-nhiem-vu-chu-yeu-nam-2021