Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 17/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị Sơ kết công tác Dân vận và hoạt động của các Ban Chỉ đạo về công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Tư, 05/07/2023 357 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 4/7, tại phòng hội thảo tầng 2, Nhà văn hóa thành phố, Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận và hoạt động của các Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động VĐQC xây dựng và BVTQ thành phố 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị.

      Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Vũ Đình Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận, Trưởng ban Chỉ đạo các xã, phường dự hội nghị.

       6 tháng đầu năm 2023, cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác dân vận góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Dân vận các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn và từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, hội viên, đoàn viên; các phong trào, cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu; phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố…

          Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận đã dần được nâng lên. Hoạt động của các mô hình “Dân vận khéo” đã triển khai được đông đảo nhân dân tham gia, góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 6 tháng đầu năm, thành phố đã đăng ký thực hiện mới 25 mô hình “Dân vận khéo” (trong đó 08 mô hình trên lĩnh vực VHXH; 12 mô hình trên lĩnh vực kinh tế; 04 mô hình trên lĩnh vực ANQP; 01 mô hình trên lĩnh vực xây dựng HTCT); và có nhiều mô hình có hiệu quả đã được nhân ra diện rộng. Hiện nay trên toàn thành phố có 18 sản phẩm được công nhận đạt OCOP.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC thành phố tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã xây dựng và triển khai, thực hiện 06 cuộc giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW đối với 05 đơn vị. 100% xã, phường có phòng tiếp dân, niêm yết công khai các thủ tục hành chính để nhân dân biết và thực hiện theo đúng quy chế, công khai lịch tiếp dân, nội quy phòng tiếp dân, phân công cán bộ, công chức tiếp dân. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 6 tháng đầu năm, toàn thành phố tiếp 77 lượt công dân với 81 người (giảm 22 lượt so với cùng kỳ 2022).

Ban Chỉ đạo phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy chức năng tham mưu, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên, cán bộ chiến sĩ LLVT, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chủ động tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, trọng tâm là: Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực chất”; Kết luận số 62-KL/TW, của Bộ Chính trị (khóa X); Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gắn với việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được; chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện và đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới liên quan tới việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tận dụng diện tích đất lầy thụt”; các mô hình tiêu biểu trên địa bàn; Kinh nghiệm trong việc phối hợp với các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn tham gia làm công tác dân vận, giới thiệu kết quả 1 số mô hình có hiệu quả; Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và triển khai xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” và mô hình “ Cổng trường an toàn” ; Việc thực hiện QCDC của các bộ phận chuyên môn trong thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến nhân dân; việc vận động tổ chức đám cưới văn minh tiết kiệm, công tác chuyển đổi số.

Đồng chí Vũ Thành Tôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

  Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao và ghi nhận những kết quả trong công tác Dân vận và hoạt động của các Ban Chỉ đạo đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời chỉ đạo Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về công tác Dân vận; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò làm chủ, chủ thể của nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ thành phố đã đề ra.

                                                                                           Kim Dung

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
663783

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 89