Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Ba, 18/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Bảy, 04/05/2024 429 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 8 điểm ( 2 đánh giá )

Ngày 02/5/2024 Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mục đích nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi Tác phẩm; tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của tác phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sách điện tử được đăng tải tại Website của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: https://stbook.vn hoặc có thể xem tại đây.

Kế hoạch số 132-KH/TU xem tại đây

Đức Phong

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
665474

Trực tuyến: 34

Hôm nay: 694