Hội nghị Văn hóa trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

" />
Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Chủ Nhật, 23/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hội nghị Văn hóa trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Tư, 24/11/2021 510 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Hội nghị Văn hóa trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 24/11/2021, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Bộ chính trị - Ban bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc. Hội nghị được tổ chức 1 ngày theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 63 tỉnh, thành và mở rộng đến các xã, phường, thị trấn.​​​​​

Dự, chủ trì, điều hành hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tại điểm cầu thành phố, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng các phòng, ban, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh công tác trên địa bàn thành phố, các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc)

Tại điểm cầu trực tuyến các phường, xã, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, xã; Trưởng các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Trong Báo cáo tóm tắt về việc "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tại HN nêu rõ: “Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc; hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định 3 mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta là chính trị, kinh tế và văn hóa. Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3/9/1945, 2 trong 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được xác định thuộc về văn hóa. Trong mỗi giai đoạn, thời kỳ Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển bền vững đất nước. Nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc có chuyển biến tích cực, tạo cơ chế xử lý hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội; huy động được nhiều nguồn lực giữ gìn di sản văn hóa truyền thống. Bản sắc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 từ cuối năm 2019 đến nay….

Hội nghị với hơn 150 tham luận, được kết nối trực tuyến tại các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, xoay quanh các vấn đề như động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng môi trường văn hóa, nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới và Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới, từ Nghị quyết Đại hội XIII đến hành động...

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có một ý nghĩa rất quan trọng, khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động. Liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cũng như phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

                                                                                         Kim Dung

 

Tin cùng chuyên mục
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
670614

Trực tuyến: 19

Hôm nay: 925