Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 15/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!
Các Ban xây dựng Đảng và các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Ban Tổ chức

I. Thông tin liên hệ

1. Địa chỉ Gmail

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Nguyễn Thị Mỹ

 

Trưởng Ban Tổ chức

xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

30/12/1979

0916.891.279

nguyenmaimy79@gmail.com

2

Phạm Ngọc Lan

 

Phó Trưởng Ban Tổ chức

Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

23/7/1963

0947.267.373

phamngoclantutd@gmail.com

3

Vũ Hồng Sơn

Phó Trưởng Ban Tổ chức

xã Khánh Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

21/11/1975

0984.284.499

bantochuctamdiep@gmail.com

II. Vị trí, chức năng

Ban Tổ chức Thành ủy  là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị thành phố.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ Nghiên cứu, đề xuất

- Chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Thành uỷ, ban thường vụ Thành uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của ban thường vụ, Thành uỷ; tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện ban thường vụ, Thành ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố theo phân cấp quản lý.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng đảm bảo kịp thời, đúng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Thành uỷ; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành uỷ; hướng dẫn công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng - đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

3. Thẩm định, thẩm tra: Tham mưu Ban Thường vụ thẩm định các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành uỷ trước khi trình Ban Thường vụ, Thành uỷ; thẩm định và trình thường trực Thành uỷ, Ban thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý; kết nạp đảng viên và công nhận chính thức cho đảng viên dự bị theo quy định.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi đảng.

- Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

4. Nhiệm vụ phối hợp

- Hằng năm Ban tổ chức phối hợp với các Ban xây dựng  đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

- Phối hợp  với các ban xây dưng  đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp thành phố hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

- Phối hợp với Trung tâm Chính trị Thành ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới, đối tượng kết nạp Đảng, đối tượng hoàn thiện kiến thức đề nghị công nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị và các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của các ban, ngành, đoàn thể.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

Tham mưu cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Thành uỷ và Ban thường vụ Thành uỷ về công tác tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Thành uỷ, ban thường vụ Thành uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ thành phố thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban thường vụ, Thành uỷ quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

- Thực hiện tốt công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của Thành ủy.

- Hằng năm tham mưu, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng của Thành uỷ.

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ khác do Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

2. Ban Tuyên giáo

I. Thông tin liên hệ

1. Địa chỉ Gmail: tuyengiaotutd@gmail.com

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Mai Lương Tá

Trưởng Ban 

xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh bình

18/03/1972

0919.054.168

Maitatutd@gmail.com

2

Đinh Quang Bản

Phó trưởng Ban 

xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

02/9/1978

0965.821.515

Dinhquangban@gmail.com

3 Vũ Thị Hải Vân Phó trưởng Ban  xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư 01/09/1975 0974.852.258 vanvu0109@gmail.com 


II. Vị trí, chức năng

1. Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Thành uỷ.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá ở địa bàn thành phố; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thành uỷ, Ban Thường vụ về công tác Tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác Tuyên giáo.

2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ trong lĩnh vực Tuyên giáo.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

3. Thẩm định, thẩm tra

Thẩm định, thẩm tra đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ thành phố, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trước khi trình Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy.

4. Phối hợp

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

- Phối hợp với Ban tổ chức Thành uỷ và Trung tâm chính trị Thành ủy xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố.

- Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm chính trị Thành ủy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

3. Ủy ban kiểm tra

I. Thông tin liên hệ

          1. Địa chỉ Gmail

          2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Hoàng Lê Du

Chủ nhiệm 

xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

13/8/1965

0915.953.181

hoangleduubkttd@gmail.com

2

Đỗ Anh Tuấn

Phó Chủ nhiệm Thương trực 

xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 

20/10/1980

0989.727.292

doanhtuan80820813@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Phó Chủ nhiệm 

xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

18/02/1977

0989.736.959

minhnguyetutd@gmail.com

 

II. Vị trí, chức năng

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo điều 30 Điều lệ Đảng khoá XIII.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ

a. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, hàng tháng của Ủy ban Kiểm tra theo chủ trương, phương hướng lãnh đạo của cấp uỷ và quyết định các vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng đối với các đối tượng được phân công, phân cấp theo thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp uỷ về các quyết định của Uỷ ban Kiểm tra.

b. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của UBKT Trung ương và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và quy chế này:

- Kiểm tra đảng viên kể cả cấp uỷ viên cùng cấp, khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Giám sát cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ diện Thành uỷ quản lý và tổ chức Đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của cấp uỷ và đạo đức lối sống theo quy định của Ban chấp hành Trung ương.

- Giải quyết đơn thư tố cáo với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý theo quy định. Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ không xem xét, giải quyết những đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và những đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có tài liệu, chứng cứ mới. Những đơn tố cáo giấu tên, mạo tên có chứng cứ, nội dung cụ thể thì chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Thông qua giải quyết tố cáo, bảo vệ những tổ chức, cá nhân làm đúng, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm minh những trường họp trù dập, trả thù người tố cáo, những trường hợp tố cáo mang tính cá nhân có dụng ý xấu.

- Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật trong đảng, quyết định hoặc đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền.

- Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và của Văn phòng Thành uỷ.

2. Quyền hạn 

a. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp uỷ cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra Trung ương; chỉ đạo kiểm tra, giám sát và hướng dẫn Uỷ ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ.

b. Tham gia ý kiến với cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ cơ sở về việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban kiểm tra. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban kiểm tra cơ sở sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

c. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Thành ủy có quyền yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; yêu cầu các tổ chức Đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

d. Yêu cầu tổ chức Đảng cấp dưới xem xét lại Quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, vi phạm đạo đức, phẩm chất đảng viên, đồng thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

e. Cử Uỷ viên, chuyên viên cơ quan Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ đến tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; dự các cuộc họp của cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ cơ sở bàn về công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát hoặc những công việc có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

3. Nhiệm vụ tham mưu giúp cấp uỷ

a. Chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành uỷ giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức các đoàn kiếm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 Điều lệ Đảng).

b. Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.

c. Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ.

d. Tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của Tỉnh uỷ, Thành uỷ về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật. Giám sát, đôn đốc, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc thực hiện các quyết định, kết luận, thông báo khi được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

e. Tham gia ý kiến và kiến nghị với Ban Thường vụ Thành uỷ và các Ban xây dựng Đảng của Thành uỷ trong việc đánh giá, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý; Thẩm định nhân sự Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ cơ sở trực thuộc trước khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định chuẩn y.

f. Phối hợp với Ban Tổ chức, Văn phòng Thành uỷ và các cơ quan liên quan giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Quy chế này.

4. Ban Dân vận

I. Thông tin liên hệ

1. Địa chỉ Gmail: bandanvantamdiep@gmail.com

2. Danh sách lãnh đạo Ban

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Tạ Quang Khải

Trưởng Ban 

Yên Thái, Yên Mô, Ninh Bình

16/03/1978

0945906469

khaitt.td@ninhbinh.gov.vn

2

           

II. Vị trí, chức năng

Ban Dân vận Thành uỷ là một Ban thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu của Thành uỷ, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác Dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo, công tác dân tộc.

III. Nhiệm vụ, quyền

- Nghiên cứu, tham mưu cho Thành uỷ những chủ trương về công tác Dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về công tác Dân vận của Thành uỷ. Tham gia ý kiến với các cơ quan Nhà nước trong việc cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Thành uỷ về công tác dân vận; về thực hiện quy chế dân chủ nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo những vấn đề cụ thể về công tác dân vận; công tác tôn giáo, công tác dân tộc trong hệ thống chính trị.

- Thẩm định các đề án về công tác dân vận của các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể ở thành phố trước khi trình Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành uỷ. Tham mưu thẩm định các chủ trương, chính sách, đề án có liên quan đến quyền dân chủ của nhân dân và công tác dân vận của chính quyền.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Thành uỷ về công tác dân vận đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành uỷ, Khối Dân vận xã, phường.

Theo dõi phong trào và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng, tổng kết rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Thường vụ Thành uỷ về công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; theo dõi hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các Hội quần chúng. Xây dựng mô hình, điển hình về công tác dân vận. Thực hiện những công việc khác do Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo, phân công.

5. Văn phòng 

I. Thông tin liên hệ

1. Địa chỉ Gmail: Vanphongthanhuytamdiep@gmail.com

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Lâm Quang Linh

Chánh Văn phòng

xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

06/01/1986

0915.880.886

Lamquanglinh0601@gmail.com

2

Tạ Văn Chúc

Phó chánh Văn phòng

xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

25/10/1964

0936.432.686

 

3

Nguyễn Quốc Tuấn Phó chánh Văn phòng xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư Ninh Bình 25/4/1979 0989.090.133 tuannq.td@ninhbinh.gov.vn
4            

II. Vi trí, chức năng

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Chương trình công tác của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

- Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Thành uỷ.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Thành uỷ.

- Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Thẩm định, thẩm tra

- Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ giao trước khi trình Thành uỷ, BanThường vụ Thành uỷ.

4. Phối hợp

- Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Thành uỷ.

- Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ.

- Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thành uỷ; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ.

- Các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao

- Là đầu mối giúp Thường trực Thành uỷ xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ.

Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Thành uỷ; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ thành phố.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ và Thành uỷ; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở thành phố theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở thành phố thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

- Tiếp nhận và xử lý đơn, thư đến Thành uỷ; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Thành uỷ giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

- Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

- Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Thành uỷ và của Văn phòng Thành uỷ; giúp Thường trực Thành uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

- Là chủ sở hữu tài sản của Thành uỷ theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Thành uỷ. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ theo phân công, phân cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.

6. Trung tâm chính trị Thành ủy

I. Thông tin liên hệ

          1. Địa chỉ Gmail: ttbdcttamdiep@gmail.com

          2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Mai Lương Tá

Giám đốc 

xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

18/3/1972

0919054168

maitatutd@gmail.com

2

Đinh Thị Duyên

Phó giám  đốc

xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

07/5/1975

0913292418

Thanhduyen75@gmail.com

3

Vũ Thị Quế

Phó giám đốc

xã Yên Phú, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

24/8/1973

0948539199

quetttamdiep@gmail.com

 

II. Vị trí, chức năng

- Trung tâm chính trị cấp huyện (trước đây là trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

- Trung tâm chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

2. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

3. Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở.

4. Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương.

5. Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

6. Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp ủy và phục vụ giảng dạy, học tập.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp ủy cấp huyện.

 

CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc 

I. Thông tin liên hệ

1. Địa chỉ Gmail: mttq.tamdiep@gmail.com

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Tạ Thị Pha

Chủ tịch 

xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

03/08/1973

0912.455.773

phapntd73@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thanh Hưng

Phó Chủ tịch

huyện Trực Ninh,tỉnh Nam Định

29/11/1972

0916.964.333

thanhhungmttd@gmail.com

3

           

II. Vị trí, chức năng

Cơ quan Ủy ban MTTQVN thành phố Tam Điệp có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực, Uỷ ban MTTQ thành phố Tam Điệp về công tác Mặt trận ở địa phương theo quy định của Luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chủ trương Nghị quyết lãnh đạo của Thành uỷ Tam Điệp, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

 III. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tham mưu, giúp việc Ban Thường trực tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, đồng thời đề xuất các chủ trương, kế hoạch công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh Ninh Bình.

 - Tham mưu cho Ban Thường trực hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác của Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và của cấp trên. Cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

 - Tham mưu cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện các chương trình công tác đã được thoả thuận; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố để xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp công tác và vận động các tầng lớp nhân dân trong toàn Thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.

 - Tập hợp, đề xuất với Uỷ ban và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố những vấn đề liên quan đến chủ trương, chế độ, chính sách…liên quan đến đời sống dân sinh, dân chủ của các tầng lớp nhân dân để tham gia và kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan xem xét, giải quyết,…

 - Triển khai thực hiện các đề tài, chuyên đề, dự án và tổng kết các mô hình, điển hình về tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Thành phố hoặc do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Ban Thường vụ Thành uỷ Tam Điệp yêu cầu.

          - Giúp Ban Thường trực và thủ trưởng cơ quan Uỷ ban MTTQ Thành phố điều hành mọi công việc của cơ quan; chăm lo xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản của cơ quan, bảo đảm hoạt động của Uỷ ban, Ban Thường trực, các Ban tư vấn của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Thành phố; tham mưu công tác tổ chức, cán bộ và công tác thi đua khen thưởng của Mặt trận, quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Hội Phụ nữ

I. Thông tin liên hệ

1. Địa chỉ Gmail: hoiphunutamdiep@gmail.com

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Nguyễn Thị Vân Hiền

Chủ tịch

xã Gia lập, huyện Gia viễn, tỉnh Ninh Bình

17/2/1980 0943943825

namhienminh@gmail.com

2

Vũ Thị Quỳnh

Phó Chủ tịch 

huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

19/08/1980

0982.038.067

vuthiquynh0880@gmail.com


II. Vị trí, chức năng

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, có tư cách pháp nhân. Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước

Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trên thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, làm tốt công tác phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể.

3. Liên đoàn lao động

I. Thông tin liên hệ

   1. Địa chỉ Gmail: congdoantamdiep@gmail.com

   2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Đỗ Hoàng Oanh

Chủ tịch

xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

04/7/1976

0946.746.818

oanhdo68@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hương

Phó Chủ tịch

xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

7/6/1981

0906.070.181

nguyenthihuongldldym@gmail.com

3

           


II. Vị trí, chức năng

1. Đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

2. Tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

3. Tuyên truyền, vận động  người lao học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ ban chấp hành công đoàn cơ sở về nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp, nội dung tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các chủ trương, nghị quyết của công đoàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân và người lao động.

3. Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở hoặc đại diện cho đoàn viên và người lao động tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo phát triển và quản lý đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; vận động, hỗ trợ thành lập công đoàn cơ sở; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở; đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn hằng năm.

5. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; tham gia với chính quyền, chuyên môn đồng cấp các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.

6. Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động.

7. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa LĐLĐ thành phố với LĐLĐ các huyện, thành phố và công đoàn ngành trong việc chỉ đạo hoạt động của công đoàn cơ sở.

8. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của pháp luật Nhà nước.

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

I. Thông tin liên hệ

1. Địa chỉ Gmail thanhdoantamdiep@gmail.com

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Bí thư

xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

20/8/1991

0888268135

manhhungt9nb@gmail.com

2

           

 

II. Vị trí, chức năng

 

 - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tổ chức cơ sở Đoàn có nhiệm vụ:

1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền vàlợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

2. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

3. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Tổ chức cơ sở Đoàn có quyền:

1. Kết nạp đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên vào quy hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội.

2. Tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tuổi trẻ; phối hợp với các ngành, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội tạo môi trường, điều kiện thuận lợi trong công tác thanh niên.

3. Tổ chức các hoạt động tạo thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn; được sử dụng con dấu hợp pháp. 

5. Hội Nông dân

I. Thông tin liên hệ

1. Địa chỉ Gmail: hoinongdantamdiep@gmail.com

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Tạ Thị Thế

Chủ tịch

xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

20/02/1971

0987.381.176

 

2

Tống Thị Thanh Ngân

Phó Chủ tịch

xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

30/11/1977

 

0912.403.839

 

nganttt.td@ninhbinh.gov.vn

II. Vị trí, chức năng:

Là đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

1. Tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

2. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

3. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

2. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

3. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

4. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

6. Mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác, khai thác nguồn lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

6. Hội Cựu chiến binh

I. Thông tin liên hệ

1. Địa chỉ Gmail: hoiccbtamdiep@gmail.com

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Nguyễn Hồng Tình

Chủ tịch

Gia Tân- Gia Viễn 1966 0912050367

 

2

Hoàng Việt Thắng

Phó Chủ tịch

xã  Ninh Tiến,  thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

06/01/1960

0912872567

hoangthang0601@gmail.com

3

 

 

 

 

 

 

II. Vị trí, chức năng

Là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Tam Điệp và Hội CCB tỉnh Ninh Bình. Có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh, tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh thành phố giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nươc theo quy định.

2. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên, Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh.

3. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các ngành chức năng cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập hợp, động viên Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân, nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cấp ủy và chính quyền cơ sở.

4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và Cựu chiến binh

6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự địa phương cùng cấp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

7. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 

Đăng nhập

698421

34

1207