Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 18/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!
Phòng Tài chính-Kế hoạch

Tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính-Kế hoạch

I. Thông tin liên hệ

1. Hòm thư công vụ: taichinhkehoach.td@ninhbinh.gov.vn

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Phạm Thành Trung

 Trưởng phòng 

phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5/12/1987

0912.559.972

 

Trungpt.tpnb@ninhbinh.gov.vn

2

Đỗ Văn Trung

Phó trưởng phòng

xã Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

 10/4/1964

0912.094.123

trungdv.tptd@ninhbinh.gov.vn

3

Bùi Thị Hương Lan

Phó trưởng phòng

xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

 03/5/1969

0909.509.522

lanbth.tptd@ninhbinh.gov.vn

II. Vị trí, chức năng:

1. Vị trí

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp thành phố Tam Điệp, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố, đồng thời chị sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Chức năng

Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện các chức năng sau:

- Tham mưu, giúp UBND thành phố Tam Điệp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật

- Tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. V lĩnh vc tài chính

Trình UBND thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng;

Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp UBND thành phố theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thành phố, UBND các phường, xã (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND thành phố dự toán ngân sách thành phốtheo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách thành phố và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách thành phốtrình UBND thành phố; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND thành phố; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc thành phố.

Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do thành phố quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách thành phố; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phốvà quyết toán thu, chi ngân sách thành phố (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách thành phốvà quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo UBND thành phố để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách thành phố quản lý.

Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của UBND tỉnh.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, đầu tư, giá thị trường với UBND thành phố và Sở Tài chính.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND thành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư

Trình UBND thành phố D tho các quy hoch tng th phát trin kinh tế - xã hi, kế hoch phát trin kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của thành phố; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành cấp tỉnh đã được phê duyệt; Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

Trình Chủ tịch UBND thành phố các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch UBND thành phố về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND thành phố là chủ đầu tư;

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn thành phố;

- Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;

- Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng hợp và bao cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

Đăng nhập

702809

76

1459