Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Tư, 19/06/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố Tam Điệp triển khai thi hành Luật Căn cước

Thứ Hai, 03/06/2024 25 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 12/4/2024, UBND thành phố Tam Điệp ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND triển khai thi hành Luật Căn cước

Để bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND thành phố; sự phối hợp chặt
chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã
và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước, UBND thành phố đã giao:  

1. Công an thành phố, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh thành phố; UBND các phường, xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Căn cước.

2. Công an thành phố: Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước; Phát hành tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Căn cước và các
văn bản hướng dẫn thi hành; tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý
căn cước; tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước.

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tham gia ý kiến xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước; Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Căn cước; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tàng thư căn cước, cư trú; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình cấp, quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tổ chức kiểm tra công tác thi hành Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

3. Các phòng, ban, ngành thuộc thành phố, UBND các phường, xã rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan; tham gia ý kiến xây dựng các văn bản QPPL do Bộ Công an chủ trì trong triển khai thi hành Luật Căn cước; Kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Những điểm mới, sửa đổi, bổ sung tại Luật Căn cước xem tại đây!

Nguyễn Dương

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
666001

Trực tuyến: 25

Hôm nay: 301