Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 18/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố Tam Điệp triển khai thi hành Nghị định của Chính phủ quy định về xét tặng các danh hiệu văn hóa

Thứ Tư, 19/06/2024 277 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 10 điểm ( 2 đánh giá )

Ngày 07/6/2024, UBND thành phố Tam Điệp ban hành văn bản số 1458/UBND-VHTT hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ; Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND thành phố thống nhất chỉ đạo:

1. Đối với thời gian xét tặng

- Danh hiệu thi đua “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” được xét tặng hằng năm.

- Việc bình xét các danh hiệu hoàn thành trước ngày 25 tháng 11 hằng năm (theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP).

* Lưu ý: Nghị định số 86/2023/NĐ-CP đã bỏ quy định về đăng ký thi đua các danh hiệu hằng năm đối với hộ gia đình, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn.

2. Về cách thức đánh giá, bình xét và tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu

Căn cứ Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được thực hiện như sau:

- Danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn quy định tại phụ lục I;

- Danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn quy định tại phụ lục II;

- Danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn quy định tại phụ lục III.

3. Trình tự, thủ tục xét tặng các danh hiệu

3.1. Đối với danh hiệu Gia đình văn hóa

- Bước 1: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình.

- Bước 2: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày.

- Bước 3: Hết thời hạn lấy ý kiến, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Nghị định 86/2023/NĐ-CP trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

- Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

* Lưu ý: Không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” đối với hộ gia đình có thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau:

+ Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế;

+ Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.

+ Bị xử phạt vi phạm hành chính về: vi phạm quy định về trật tự công cộng;
hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng chống bạo lực gia đình.

3.2. Đối với danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa

- Bước 1: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố gửi báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách thôn, tổ dân phố đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã công khai danh sách trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày.

- Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định 86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

- Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và bằng chứng nhận “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.

* Lưu ý: Thôn, tổ dân phố vi phạm một trong các trường hợp sau thì
không xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”:

+ Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật;

+ Có hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật.

3.3. Đối với danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu”

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách xã, phường đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu”.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện công khai danh sách trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày.

- Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

- Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng danh hiệu và bằng chứng nhận “Xã, phường tiêu biểu”.

* Lưu ý: Xã, phường vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu”:

+ Để xảy ra tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; tỷ lệ tội phạm, tệ nạn xã hội và giao thông, cháy, nổ không được kiềm chế, tăng so với năm trước, gây hậu quả nghiêm trọng.

+ Để công dân cư trú trên địa bàn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, tuần hành, khiếu kiện vượt cấp.

+ Để xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết.

4. Hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu

4.1. Đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa” gồm:

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 01 Nghị định 86/2023/NĐ-CP).

- Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý kiến người dân (Mẫu số 02 Nghị định 86/2023/NĐ-CP).

- Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 03 Nghị định 86/2023/NĐ-CP).

4.2. Đối với danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” gồm:

- Tờ trình đề nghị xét tặng “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 04 Nghị định 86/2023/NĐ-CP).

- Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 05 Nghị định 86/2023/NĐ-CP).

- Biên bản họp bình xét danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 06 Nghị định 86/2023/NĐ-CP).

4.3. Đối với danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” gồm:

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” (Mẫu số 07 Nghị định 86/2023/NĐ-CP).

- Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” (Mẫu số 08 Nghị định 86/2023/NĐ-CP).

- Biên bản họp bình xét danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” (Mẫu số 09 Nghị định 86/2023/NĐ-CP).

Nội dung chi tiết Nghị định 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ xem tại đây!      

Phụ lục 01 xem tại đây

Phụ lục 02 xem tại đây

Phụ lục 03 xem tại đây

Nguyễn Dương

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
702336

Trực tuyến: 55

Hôm nay: 986