Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Bảy, 20/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Thành phố Tam Điệp triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch

Thứ Tư, 20/03/2024 66 lượt xem

Ngày 19/3/2024, UBND thành phố Tam Điệp ban hành Văn bản số 618/UBND-VHTT triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030 và văn bản hướng dẫn của Sở Du lịch.

Theo đó, để kịp thời triển khai Nghị quyết số 105/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030 và hướng dẫn của Sở Du lịch, UBND thành phố giao các phòng, đơn vị; các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, thực chất, đúng quy định.

- Nghị quyết số 105/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030 xem tại đây!

- Văn bản số 221/SDL-QLDL ngày 22/02/2024 của Sở Du lịch về việc hướng dẫn thủ tục chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết số 105/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh xem tại đây!

                                                                          Nguyễn Dương

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
596983

Trực tuyến: 21

Hôm nay: 770