Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Ba, 05/07/2022
Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, góp phần phát huy ý chí tự lực,tự cường, khát vọng xây dựng thành phố Tam Điệp từng bước trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh

Thứ Hai, 25/04/2022 55 lượt xem

 Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, góp phần phát huy ý chí tự lực,tự cường, khát vọng xây dựng thành phố Tam Điệp từng bước trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh 

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, góp phần phát huy ý chí tự lực,

tự cường, khát vọng xây dựng thành phố Tam Điệp

từng bước trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thông chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách thiết thực, tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Xác định vai trò quan trọng đó, các cấp ủy trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01), chuyên đề toàn khóa, chủ đề công tác năm do Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy xác định. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 11/6/2021 về “tổ chức hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021”. Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 do Trung ương xác định: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Sau khi tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 01, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 4/10/2021 về thực hiện Kết luận số 01; đồng thời chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 01 phải gắn kết chặt chẽ với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo hướng dẫn công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác trên hệ thống truyền thanh và Trang thông tin điện thử thành phố. Các cơ quan chuyên môn của Thành ủy chủ trì, phối hợp tham mưu chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chuyên đề, chủ đề học tập và làm theo Bác; triển khai thực hiện các quy định, quy chế về khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận 01 ở các tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận 01, trực tiếp đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01 đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao.

Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác được đổi mới về cả nội dung và hình thức. Nội dung, phương pháp, hình thức thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo Bác được gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng được tăng cường; đồng thời khai thác và phát huy lợi thế các phương thức truyền thông mới trên nền tảng của Internet và mạng xã hội như Trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook… Đẩy mạnh việc tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc làm hay trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần lan tỏa những việc tốt đẹp. Hình thức biểu dương, khen thưởng linh hoạt, sáng tạo: ghi tên vào “Sổ nêu gương”, biểu dương người tốt, việc tốt trong sinh hoạt chi bộ, hội nghị gặp mặt, tổng kết công tác xây dựng Đảng, hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 hằng năm của các đơn vị.

Xác định việc học tập và làm theo Bác phải được thực hiện đồng bộ trên cả ba mặt, “học - làm theo - nêu gương”, cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo: Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy dựng kế hoạch thực hiện và tự giác làm theo Bác; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang liên hệ với bản thân, xây dựng kế hoạch thực hiện và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đối với đoàn viên, hội viên, những người lao động trong các doanh nghiệp do các doanh nghiệp quy định cụ thể cho phù hợp. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động, tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp ủy cấp trên về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được gắn với thực hiện các nội quy, quy định về giao tiếp, ứng xử, tác phong công tác, văn hóa công sở, văn minh đô thị, xây dựng gia đình văn hóa, hương ước của khu dân cư, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thông qua việc “học - làm theo - nêu gương”, đại đa số cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tích cực tuyên truyền, vận động người thân, Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai có hiệu quả công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai học tập và làm theo Bác trên địa bàn thành phố còn một số hạn chế: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 ở một số ít tổ chức đảng có việc chưa kịp thời; việc xác định những nội dung cơ bản, trọng tâm trong “làm theo” có việc chưa thực sự rõ nét. Việc xây dựng kế hoạch, nội dung cam kết “làm theo” của một số cán bộ, đảng viên có nội dung chưa thực sự phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao nên khó giám sát, khó đánh giá kết quả thực hiện. Việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của một số ít cán bộ, đảng viên có mặt còn mức độ.

Năm 2022 và những năm tiếp theo là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa, thấm sâu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn thành phố, thực sự trở thành động lực góp phần “phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng thành phố Tam Điệp từng bước trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh”, trong thời gian tới, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập chuyên đề, chủ đề hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Đẩy mạnh việc làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, nhất là trong thực hiện các khâu đột phá, các chương trình trọng điểm nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của thành phố và cơ sở.

Hai là, tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, trở thành công việc tự giác, nền nếp của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quan tâm xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách, tác phong công tác; khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước những khó khăn bức xúc của Nhân dân. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu. Chú trọng việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Coi trọng công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm gắn với kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 gắn với tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung làm tốt, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng.

Bốn là, kịp thời tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những điển hình trong xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết, chăm lo đời sống nhân dân, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, làm hình thức trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01, xử lý theo quy định những trường hợp sai phạm. Tăng cường phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên.

Đinh Quang Bản, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
107918

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 84