Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Công an thành phố Tam Điệp thông báo tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 

Thứ Sáu, 05/11/2021 723 lượt xem

Để góp phần xây dựng an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, đã thông qua Luật nghĩa vụ quân sự và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp … Những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự cần thực hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc.

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, CAND được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong CAND với thời hạn là 24 tháng (khoản 1 Điều 8 Luật CAND năm 2018). Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, địa vị pháp lý của công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được khẳng định như là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được coi như là thực hiện quân sự tại ngũ; thủ tục tuyển chọn và áp dụng chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được thực hiện như đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Điều 4, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND) quy định:

(1) Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhâp ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

(2) Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ (từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì chọn đến hết 27 tuổi; tuyển cho các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi; những địa phương khó khăn về nguồn tuyển có thể chọn đến hết 25 tuổi).

(3) Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật CAND năm 2018.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân; trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị CAND tiếp nhập đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Điều 5, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP) quy định: Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

(1) Có lý lịch rõ ràng;

(2) Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm;

(3) Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong CAND;

(4) Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

(5) Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Về chế độ chính sách:

Trong thời gian phục vụ tại ngũ và khi xuất ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Cụ thể:

+ Chế độ, chính sách trong thời gian tại ngũ đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được áp dụng như quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ (sau đây viết gọn là Nghị định số 27/2016/NĐ-CP)

+ Chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp (Điều 9, Nghị định số 70/1029/NĐ-CP)

+ Chế độ chính sách khi xuất ngũ: Chế độ, chính sách khi xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được áp dụng như quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, mỗi gia đình cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước, tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định. Mỗi đoàn viên thanh niên thành phố Tam Điệp luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc và Nhân dân.

                                                                                                                 Công an thành phố Tam Điệp!

 

Công an thành phố Tam Điệp thông báo tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 Xem chi tiết tại đây

Nguồn: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

            Luật Công an nhân dân năm 2018;

            Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND;

            Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ.

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
596205

Trực tuyến: 22

Hôm nay: 1094