Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Sáu, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Hướng dẫn pháp luật

Thứ Hai, 05/10/2020 873 lượt xem

 

 

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”; Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; Kế hoạch số 4238/KH-BTP ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên. Ngày 01/9/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BTP ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên.

Quyết định 1852/QĐ-BTP

Tài liệu hòa giải

https://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/tuy%E1%BB%81n_truy%E1%BB%81n_ph%E1%BB%95_bi%C3%AAn_ph%C3%A1p_lu%E1%BA%ADt%2C_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n_qppl_/T%C3%A0i_li%E1%BB%87u_H%C3%B2a_gi%E1%BA%A3i_%E1%BB%9F_c%C6%A1_s%E1%BB%9F.pdf

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
596170

Trực tuyến: 24

Hôm nay: 1059