Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Hai, 20/05/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!
Phòng Quản lý đô thị

Tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị

I.Thông tin liên hệ

1. Hòm thư công vụ: phongquanlydothi.td@ninhbinh.gov.vn

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

           

2

Hoàng Văn Khang

Phó trưởng phòng

xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

11/7/1980

0913.121.326

khanghv.tptd@ninhbinh.gov.vn

3

Dương Thị Tuyết Nhung

Phó trưởng phòng

xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

12/10/1980

0399.092.742

nhungdtt.td@ninhbinh.gov.vn


II. Vị trí, chức năng

1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý Nhà nước về:Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựngvà thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở thành phố.

2. Phòng Quản lý đô thị chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

3. Giúp UBND thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng Quản lý đô thị thành phố theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của UBND thành phố.

4. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của phòng Quản lý đô thị thành phố cho cán bộ, công chức xã, phường.

5. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng Quản lý đô thị thành phố.

6. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

7. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng Quản lý đô thị theo quy định của pháp luật, theo sự phân công của UBND thành phố.

9. Quản lý tài chính, tài sản của phòng Quản lý đô thị thành phố theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Đăng nhập

633373

52

880