Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 18/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!
Phòng Văn hóa và Thông tin

Tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin

I. Thông tin liên hệ

1. Hòm thư công vụ: vanhoathongtin.td@ninhbinh.gov.vn

2. Danh sách lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức danh

Quê quán

Ngày tháng năm sinh

Số điện thoại

Hòm thư công vụ

1

Đào Xuân Cương           

Trưởng phòng

Xã Yên Đồng,  huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

1971

 0912.290.555

 cuongdx.td@ninhbinh.gov.vn

2

Lê Hương Nam Phó Trưởng phòng   25/03/1977 0962.800.217 namlh.tptd@ninhbinh.gov.vn

II. Vị trí và chức năng

1.Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân TP quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ chung thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước:

-  Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 và hàng năm; đề án, chương trình phát triển ngành theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao;

- Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp ngành, lĩnh vực về văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình;

- Giúp UBND thành phố thẩm định, hướng dẫn, phối hợp cấp các loại giấy phép thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND thành phố;

-  Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông đối với cán bộ, công chức xã – phường;

-  Thực hiện công tác thống kê, thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

-  Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng và phân công của UBND thành phố;

-  Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và ủy quyền, phân cấp của Chủ tịch UBND thành phố. Trực tiếp quản lý Nhà văn hóa, bao gồm cả Hội trường và phòng Hội thảo.

* Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch:

-  Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xã đạt chuẩn nông thôn mới; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố;

-  Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm văn hóa, thể thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn thành phố.

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

* Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực thông tin và truyền thông:

-  Giúp UBND thành phố trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh;

-  Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố theo sự phân công của UBND thành phố. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc quản lý hạ tầng thông tin: Mạng cáp thông tin, viễn thông và các Trạm thu phát sóng điện thoại di động trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phát hiện các hành vi vi phạm của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử; về bưu chính; viễn thông và Internet; dịch vụ photo và in ấn; về kinh doanh sách báo, phát hành sách báo, cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm; về đưa tin, phát thanh và truyền thanh trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố xử lý;

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; in ấn, phát hành; xuất bản;

-  Giúp UBND thành phố quản lý và biên tập Trang Thông tin điện tử của thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Đăng nhập

702377

48

1027