Trang Thông tin điện tử Thành phố Tam Điệp
Thứ Năm, 18/07/2024
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp!

Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và Nghị quyết được HĐND thành phố Tam Điệp khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 11

Thứ Sáu, 03/02/2023 1033 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

HƯỚNG DẪN

Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và Nghị quyết được HĐND thành phố Tam Điệp khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 11

Ngày 31/01/2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố ban hành Hướng dẫn số 01-HD-HĐPH hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, Nghị quyết được HĐND thành phố khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 11.

- Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố kịp thời phổ biến, tuyên truyền nội dung 06 Luật[1]; 13 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; 01 Luật[2], 03 Nghị quyết[3] được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV, các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV và các Nghị quyết được HĐND thành phố khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 11 tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng lựa chọn các quy định mới của Luật, Nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

- Tại Hướng dẫn, Hội đồng phối hợp cũng nêu ra các các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cụ thể như:

1. Quán triệt, tập huấn chuyên sâu nội dung của văn bản Luật, Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật.

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử

- Đăng tải nội dung tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của thành phố. Hướng dẫn các cán bộ, đảng viên, Nhân dân truy cập Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình (http://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn), Trang thông tin điện tử UBND thành phố Tam Điệp (https://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/) để tìm hiểu thêm về tài liệu giới thiệu, nội dung, tinh thần của các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khoá XV, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, HĐND thành phố và văn bản có liên quan.

- Lựa chọn, biên soạn các tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, tờ gấp…) phổ biến về nội dung Luật, Nghị quyết phù hợp với ngành, phạm vi quản lý để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của thành phố.

[1] Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

[2] Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

[3] 03 nghị quyết gồm: (1) Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; (3) Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

3. Tăng cường các hình thức phổ biến tại cơ sở thông qua đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật, hoà giải ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số và mạng xã hội; mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, PBGDPL trực quan; lồng ghép thông qua sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở…, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

4. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật mới được thông qua (nếu có) chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức truyền thông chính sách trong dự thảo văn bản bằng hình thức phù hợp theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, giải trình, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý về dự thảo VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đó.

- Cũng tại Hướng dẫn, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đã phân công  nhiệm vụ đối với các ngành thành viên Hội đồng phối hợp, cụ thể:

1. Các ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu lãnh đạo, chính quyền các xã, phường ban hành văn bản triển khai, chủ động tổ chức phổ biến truyền thông về các nội dung có liên quan bằng hình thực linh hoạt, phù hợp với nhu cầu xã hội với từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản mới ban hành trên thực tế; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh gia hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung các Luật, Nghị quyết theo Hướng dẫn.

3. Công an thành phố, phòng Kinh tế, phòng Y tế, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức thông tin, phổ biến về lĩnh vực pháp luật tại văn bản này và lĩnh vực pháp luật khác thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố và các trường trên địa bàn triển khai hoạt động ký cam kết không vi phạm pháp luật đối với học sinh, sinh viên.

5. Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh thành phố tăng cường thời lượng; lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết trên các chuyên trang, chuyên mục của hệ thống truyền thanh của thành phố, Trang thông tin điện tử thành phố.

6. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của các Luật, Nghị quyết có liên quan trong phạm vi quản lý; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia PBGDPL cho Nhân dân.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quản triệt, tuyên truyền, giới thiệu các Luật, Nghị quyết cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia học tập, tìm hiểu và tự giác chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

8. Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nội dung yêu cầu trên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

 

                                                                     Nguồn: Phòng Tư pháp thành phố

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
702395

Trực tuyến: 50

Hôm nay: 1045